Podmínky používání služby Tobor.cz

Vymezení pojmů

 1. Společnost brosincome, s. r. o. se sídlem Viktora Huga 4, Praha 5, 140 00, IČ: 04925505, DIČ: CZ04925505, zapsaný v živnostenském rejstříku Úřad městské části Praha 5 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového portálu umístěného na webové adrese (URL) https://www.tobor.cz, který umožňuje vyhledávání a porovnávání zboží registrovaných internetových obchodů ("dále jen Portál").

 2. "Uživatelem" se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb Portálu.

Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen při využívání služeb Portálu uvádět jen pravdivé údaje, které nejsou v rozporu se zákonem České Republiky či obecně platnými etickými normami.

 2. Uživatel odpovídá za veškeré své aktivity na Portálu a poskytnuté údaje na své vlastní riziko.
 3. Uživatel souhlasí se zasíláním informačních i reklamních e-mailů Provozovatele.
 4. Uživatel souhlasí s používáním souborů cookie sloužících ke správnému fungování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. (Více informací)
 5. V případě psaní recenze Uživatel ručí za to, že je autorem toho textu a vychází pouze ze svých vlastních zkušeností.

Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny v údajích zaslan=ych Uživateli bez předchozího upozornění.

 2. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit účet nebo vytvořené texty Uživatele bez udání důvodů.
 3. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytovaných služeb.
 4. Provozovatel neodpovídá za případné škody Uživatele v souvislosti s používáním služeb Portálu a to v jakémkoliv rozsahu.
 5. Poskytovatel není odpovědný za jakýkoliv obsah třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci služeb Serveru.
 6. V případě, že uživatel využívá kteroukoli službu Portálu v rozporu s těmito podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění ukončit či omezit Uživateli poskytování služeb Portálu.
 7. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 1. Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.

 2. Uživatel dává Provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Pokud Uživatel s podmínkami nesouhlasí, nesmí služby Portálu používat.

 2. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 18. 11. 2016.